Dienstag, 13 of November of 2018

fotos

Microsurgical vasectomy reversal 

Microsurgical vasovasostomy: three-layer-technique

vasovasostomy(2).jpg

-
-
-
Microsurgical tubulovasostomy (= epididymovasostomy) 
dokument1-2(1).jpg